top of page

PRIVACYBELEID MAGIC CHOCOLATES

ALGEMEEN

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’). Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking

Welke verwerkingen wij juist doen

Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact met ons opnemen via info@magic-chocolates.be

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De betrokken gegevens worden verwerkt door The Belgian Chocolate Factory bvba, Peperstraat 7, 9230 Wetteren. The Belgian Chocolate Factory bvba wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat The Belgian Chocolate Factory bvba instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u zich bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, eenvoudig kan wenden tot The Belgian Chocolate Factory bvba via info@magic-chocolates.be

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Klantenbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst, zich inschrijft voor de nieuwsbrief of op een andere manier een overeenkomst afsluit met The Belgian Chocolate Factory bvba, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren.

Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist. Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt The Belgian Chocolate Factory bvba zich het recht voor de betrokken gegevens door te geven aan commerciële partners en te gebruiken voor profilering en direct marketing. 

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op automatische verwerking van uw gegevens en profilering (zie hieronder). De persoonsgegevens die The Belgian Chocolate Factory bvba verkrijgt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie. De gegevens die wij bij uw bezoek verkrijgen, worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid). 

Profilering

The Belgian Chocolate Factory bvba houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik maken van de website en online applicaties uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om zo u voor u relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerkingen hebben betrekking op gegevens die The Belgian Chocolate Factory bvba rechtstreeks van u heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen. Deze gegevens worden doorgegeven aan verwerkers die door The Belgian Chocolate Factory bvba worden ingeschakeld om de automatische verwerking te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben. Op grond van haar gerechtvaardigd belang te ondernemen, houdt The Belgian Chocolate Factory bvba zich het recht voor de resultaten van de profilering door te geven aan haar commerciële partners.

 

Direct Marketing

The Belgian Chocolate Factory bvba houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u lid bent of klant, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang  om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die The Belgian Chocolate Factory bvba rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die The Belgian Chocolate Factory bvba inschakelt op de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 10 jaar of 5 jaar, resp. voor leden en klanten.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@magic-chocolates.be. In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen. Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om zich selectief uit te schrijven, zijn wij in dat geval genoodzaakt u automatisch uit te schrijven voor alle generieke mailings, wat betekent dat u geen enkele algemene informatieve of commerciële boodschap meer zal ontvangen. In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven. In dat geval blijft u wel andere relevante ondernemersinformatie ontvangen. Ten aanzien van andere personen of prospecten, verwerkt The Belgian Chocolate Factory bvba de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming. De betrokkenen hebben steeds het recht hun toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek.

 

Doorgifte van gegevens

De gegevens die The Belgian Chocolate Factory bvba van u verkrijgt worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan commerciële partners (sponsors, partners, sectororganisaties, …) voor commerciële doeleinden, zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die u mogelijks interesseren. De betrokken gegevens worden door The Belgian Chocolate Factory bvba bewaard gedurende dezelfde termijn als de bewaringstermijn die voorzien is voor het doeleinde op basis waarvan de gegevens werden verzameld.

U kan zich steeds verzetten tegen een dergelijke doorgifte, door dit eenvoudig te laten weten via info@magic-chocolates.be.

 

Prospectie

The Belgian Chocolate Factory bvba houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met The Belgian Chocolate Factory bvba te prospecteren. Op grond van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgeven aan commerciële partners. Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.

Deelname aan wedstrijden

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd die door The Belgian Chocolate Factory bvba wordt georganiseerd, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan The Belgian Chocolate Factory bvba de overeenkomst niet uitvoeren en kan u dus niet deelnemen aan de wedstrijd. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst en aan de medeorganisatoren. Na het einde van de overeenkomst worden de gegevens nog 10 jaar bijgehouden (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist. Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, geeft The Belgian Chocolate Factory bvba de betrokken gegevens ook door aan commerciële partners en gebruiken we ze voor profilering en direct marketing.
 

UW RECHTEN 

Uw rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die The Belgian Chocolate Factory bvba uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek opvragen.

 

Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens. U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via The Belgian Chocolate Factory bvba ontvangen.

 

Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

 

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door The Belgian Chocolate Factory bvba werden verzameld;

u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt;

dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, The Belgian Chocolate Factory bvba deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van The Belgian Chocolate Factory bvba zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door The Belgian Chocolate Factory bvba berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

 

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens
The Belgian Chocolate Factory bvba stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal The Belgian Chocolate Factory bvba u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

 

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

bottom of page